Pilotni projekti

Nove rešitve se na trgu hitreje uveljavijo, če je v praksi dokazano da se obnesejo. Tukaj predstavljamo pobude, ki preizkušajo nove tehnologije in javnosti dajo na razpolago zbrane izkušnje kot primer rešitve.

dena-modelni projekt: Check-In energetska učinkovitost

recharge.green – Povezati energijo z naravo

MountEE: energetsko učinkovite stavbe v gorskih regijah

Občina Šentrupert

ALPA – sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih


 

dena-modelni projekt: Check-In energetska učinkovitost

V modelnem projektu »Energetska učinkovitost hotelov in domov« spremljajo skupno 30 hotelov in domov, medtem ko se tam izvaja energetsko optimiranje s pomočjo energetskih svetovalcev. Iz tega nato za posamezna vključena podjetja razvijejo individualne sanacijske načrte z upoštevanjem ekonomičnosti posameznega ukrepa.

Cilj posameznih svežnjev ukrepov je zmanjšanje porabe energije celotne stavbe za 30-50%. V ospredju je pa prav tako monitoring doseganja ciljev po zaključku ukrepov.

V toku projekta se je zaenkrat pokazalo, da je eden največjih izzivov na poti do energetsko učinkovitih stavb sprememba mentalitete v turizmu. Ne zgolj znižanje stroškov naj bi stalo v ospredju, temveč tudi povečanje trajnostne vrednosti hotela.

Več informacij o dena-modelnemu projektu najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Martina Schmitt

Institucija: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Naslov: Chausseestraße 128a, 10115 Berlin, Nemčija

Tel. št.: +49 30 726165-743

E-pošta: info@check-in-energieeffizienz.de


 

recharge.green – Povezati energijo z naravo

Projekt recharge.green je nastal v okviru možnosti financiranja programa Območje Alp in je združil 15 partnerjev iz šestih alpskih dežel. V trajanju projekta od oktobra 2012 do junija 2015 so razvijali strategije in orodja za odločanje glede uporabe obnovljivih virov energije v alpski regiji. Ti strokovnjaki so se med drugim ukvarjali s tem, kakšne učinke ima uporaba obnovljivih virov energije na življenjske prostore rastlinskega in živalskega sveta, kako bi se zaradi tega lahko spremenila tla in v kakšnem obsegu bi raba obnovljivih virov energije sploh bila sprejemljiva za alpsko regijo.

Raziskava ekoloških potencialov in tveganj, ki izhajajo iz uporabe energije pridobljene iz vetra, vode, gozdne biomase in solarne energije v alpski regiji, je vodila do razvoja pomožnega sistema pri odločanju za politiko in ponudnike energije. Modeli in instrumenti iz projekta, ki so definirani kot rezultati, so bili preizkušeni v pilotnih regijah in preverjeno je bilo, v kolikor jih je možno prenesti v druge alpske regije.

Do rezultatov lahko dostopate na spletni strani projekta: POVEZAVA.

Kontaktna oseba:

Ime: Chris Walzer, vodilni partner recharge.green

Institucija: Veterinarska univerza Dunaj, raziskovalni institut za Wildtierkunde in ekologijo (vodilni partner)

Naslov:  Savoyenstraße 1, 1160 Wien, Avstrija

Tel. št.: +43 1 489091 5180   

E-pošta: chris.walzer@fiwi.at


 

MountEE: energetsko učinkovite stavbe v gorskih regijah

Od decembra 2018 morajo v skladu z direktivo EU o skupni energetski učinkovitosti stavb vse nove in sanirane javne stavbe ustrezati NZEB standardu (Nearly Net Zero Energy Building) za nizkoenergetske hiše. Ekstremne podnebne razmere in slabe prometne povezave izredno otežujejo prehod na energetsko učinkovite stavbe v gorskih regijah in za mnoge občine predstavljajo velik izziv. Da bi občinam v evropskih gorskih regijah lahko ponudili alternativo za premostitev teh ovir in jim olajšali dostop do energetsko učinkovitih stavb, je v letih 2012 do 2015 nastal projekt MountEE.

V projektu MountEE sodeluje šest partnerskih regij od polarnika in preko Alp vse do Pirenejev, z namenom informiranja o strategijah in načinih gradnje, ki omogočajo energetsko učinkovito gradnjo s posebnimi zahtevami gorskih regij. Med trajanjem projekta je bilo zgrajenih ali saniranih skupno 36 javnih stavb, da bi s tem dali spodbudo in postavili standarde za gorske občine in ponudili alternative dobre prakse, ki jih je možno prenesti tudi v druge gorske regije. S prikazom pozitivnih primerov lahko spodbudimo druga podjetja k temu, da bi jih posnemali.

Več informacij o projektu MountEE najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Jakob Dietachmair

Institucija: CIPRA International (vodilni partner)

Naslov: Im Bretscha 22, 9494 Schaan, Lihtenštajn

Tel. št.: +423 237 53 05

E-pošta: info@mountee.eu


 

Občina Šentrupert

Občina Šentrupert je zavestno ubrala pot v smeri »zelenega« in trajnostnega urbanega razvoja. Prvi projekt občine, ki je bil povod za ta razvoj, je vseboval stavbne sanacije osnovnih šol, s čimer je uspelo znatno zmanjšati njihovo porabo energije. Poleg tega so postavili nizkoenergetske vrtce iz lesa s polnilnimi postajami za električne avtomobile. Na področju oskrbe z energijo je v teku gradnja elektrarne na lesno biomaso in v sklopu subvencioniranja lokalnih in regionalnih proizvodov so postavili kompleks rastlinjakov za pridelavo zelenjave v lokalnem zaporu. K mnogim pozitivnim učinkom štejemo tudi znižanje toplogrednih emisij za približno 2.700 ton. Občina Šentrupert je za svoj angažma in prepričljive projekte na področju trajnostnega razvoja prejela že številne nagrade; med drugim priznanje za najbolj inovativno občino v letu 2011 in v letu 2012 priznanje za energetsko najbolj učinkovito občino En.občina 012.

Več informacij o aktivnostih občine Šentrupert najdete na spletni strani: www.sentrupert.si

Kontaktna oseba:

Ime: Rupert Gole, župan

Institucija: Občina Šentrupert

Naslov: Šentrupert 33, 8232, Šentrupert, Slovenija

Tel. št.: +3868 34 34 600

E-pošta: rupert@gole.info


 

ALPA – sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih

Namen projekt ALPA je vzpostavitev okolju prijaznega upravljanja in trajnostnega turizma v gorski regiji slovenskih Alp. Skupaj z avstrijskimi partnerji skrbijo za devet pilotnih projektov na različnih gorskih varovanih območjih. K aktivnostim projekta ALPA spadajo tudi revitalizacija pašnih planin, gradnja infrastrukture za ravnanje z odpadnimi vodami, oskrba s pitno vodo v teh odročnih krajih in optimiranje energetske učinkovitosti. Poleg tega turistom nudijo okolju prijazen turistični program. Osrednji del projekta je priprava načrtov upravljanja, ki naj bi prispevali k sonaravni gospodarski rasti v gorski regiji. Razvoj sistema certificiranja pa ima namen spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostnega upravljanja na planinah znotraj varovanih območij v Alpah.

Več informacij o projektu ALPA najdete na spletni strani: http://www.projektalpa.si/

Kontaktna oseba:

Ime:Dr. Miriam Dular

Institucija: ALPA

Naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel. št.: +3861 230 95 44

E-pošta: mirjam.dular@zrsvn.si